Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr116/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 sierpnia2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2020 r. poz. 713) oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu od dnia 1 września 2020 r.

 

§ 2

Wydana zgoda jest ważna bezterminowo pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań, zawartych § 21 ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

§ 3

Zgoda traci ważność w przypadku, gdy przestanie być spełniane którekolwiek z wymagań, od których uzależnione jest jej wydanie. W takiej sytuacji szkoła musi zaprzestać prowadzenia wyłącznie dzienników elektronicznych i rozpocząć prowadzenie dzienników w formie papierowej.

 

§ 4

 Zobowiązuję dyrektora szkoły wymienionej w § 1 do opracowania i wdrażania regulaminu funkcjonowania dziennika elektronicznego.

 

§ 5

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.

 

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

Metryczka
 • opublikowano:
  10-08-2020 07:25
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  22-09-2020 13:22
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 33
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl