Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Zarządzenie  Nr 156/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 listopada 2020r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r, poz. 351 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Miasta i Gminy, Ochotniczych Strażach Pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

2.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006r.

3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2020 r,  a zakończenia na dzień 15 stycznia 2021 r.

4. Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2021 r.

 

§ 2

1. Inwentaryzacja w formie spisu z natury  obejmuje następujące składniki majątkowe:

1.1 aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) oraz druki ścisłego zarachowania

1.2 niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj. paliwo w bakach, opał

2. Inwentaryzacja w formie potwierdzenie salda obejmuje następujące składniki majątkowe:

2.1. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych

2.2. należności (z wyjątkiem należności spornych)

3.Inwentaryzacja w formie weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje następujące składniki majątkowe:

3.1.wartości niematerialne i prawne

3.2. należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

3.3. należności sporne i wątpliwe

3.4. środki trwałe w budowie oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

§ 3

1.Składniki majątku wymienione w § 2 pkt 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

1.1.Inwentaryzację środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić metodą spisu z natury.

1.2 Inwentaryzację środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych należy przeprowadzić metodą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

§ 4

1. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.1w składzie:

1. Julita Dudek - przewodniczący

2. Kuśnierek Aneta - członek

2. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.2 w składzie:

1. Monika Harasińska - przewodniczący

2. Jerzy Sługocki - członek

 

§ 5

1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych  w § 2 pkt  1 w składzie:

1. Adamów Justyna - przewodniczący

2. Katarzyna Kaim- Buć - członek

 

2. Powołuję Komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 

wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w składzie :

1.Iwona Miśków- Kostrzewa - przewodniczący

2.Agnieszka Łysiak - członek

a składników wymienionych w § 2 pkt.3 4. przy udziale :

1. Ewa Siwek - członek

2.Andrzej Satko - członek

 

§ 6

Komisje Inwentaryzacyjne zobowiązane są do:

  1. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.
  2. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia 2020 r.
  3. Sporządzenia końcowego rozliczenia z przebiegu spisu z natury i sformułowania wniosków.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi w zakresie organizacji, w zakresie poprawności finansowej i rozliczeń  głównemu księgowemu oraz skarbnikowi.

 

§ 8

 Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK