Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5. POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy starający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zostanie wydana do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zostanie wydana do dnia 31 grudnia danego roku.

Do wniosku załącza się dokumentację określoną w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574 z późn. zm.), tj. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (w przypadku studiów realizowanych w systemie dwustopniowym należy dołączyć dyplom ze studiów licencjackich i magisterskich), poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, zaświadczenie dyrektora szkoły, poświadczoną kopię oceny dorobku zawodowego oraz poświadczoną kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczycieli, którzy posiadają dokumenty wystawione na różne nazwiska (np. w przypadku kobiet- zmiana nazwiska spowodowana małżeństwem) należy dołączyć dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub np. aktu małżeństwa.

Wszystkie kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (muszą zawierać pieczęć i podpis osoby potwierdzającej, pieczęć szkoły oraz datę).

Wypełniony wniosek i dokumentację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w pokoju 7.

Po przeprowadzeniu analizy formalnej Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

 

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

W skład komisji wchodzą:

  1. Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący.
  2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  3. Dyrektor szkoły.
  4. Dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Wszelkich informacji na temat postępowań egzaminacyjnych udziela Pani Monika Harasińska, Główny specjalista ds. oświaty, tel. 74 8 126 327 wew. 28.

 

DOCWniosek o podjecie postepowania.doc (43,50KB)
DOCZaświadczenia dyrektora szkoły dla staży zakonczońych.doc (39,50KB)