Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 113/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 41 748 916,09 zł, w tym dochody bieżące 33 456 969,95 zł; dochody majątkowe 8 291 946,14 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 841 128,69 zł, w tym wydatki bieżące 32 659 640,74 zł; wydatki majątkowe 10 181 487,95 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 70 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia o kwotę 6 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 855 rozdział 85516 –zwiększenia o kwotę 1 800 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z przyznaniem dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział, 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych oraz pozostałej działalności w transporcie,

- dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- dział 710 rozdział 71004 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

 - dział 750 rozdział 75023, 75075- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie bieżącej działalności Urzędu oraz promocji gminy oraz realizacji projektu pn. „ Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie- OrlickieZahori,  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80104,80149 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach bieżącej działalności Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu ( przenosi się kwotę 42 220 zł z par. „4270” – wydatki zaplanowane w Urzędzie - bieżące remonty przedszkoli na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu),

- dział 801 rozdział 80113 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie dowozów uczniów do szkół,

- - dział 852 rozdział 85202, 85214, 85215 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 100 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie pobytu osób samotnych, umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej,

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 70 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia o kwotę 6 000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 855 rozdział 85516 –zwiększenia o kwotę 1 800 zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- dział 921 rozdział  92105 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie pozostałych zadań w kulturze oraz realizacji projektu pn. „Przenikanie się kultur pogranicza w ginach Międzylesie- OrlickieZahori", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych,

- dział 926 rozdział 92695 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania placów rekreacyjnych.

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2021 rok - zarz 113 - zmiany w budżecie.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2021 rok - zarz 113.xls