Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 163/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 grudnia 2021 r.

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie upoważnienia do dokonania zakupów w ramach przyznanych środków na realizację inwestycyjnego zadania jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury –„Laboratoria przyszłości” (M. P. z 2021 r. poz. 939), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Upoważniam Panią Alicję Jakubczak – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnego zadania jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” oraz wykorzystanie co najmniej 60 % środków finansowych przyznanych w ramach programu do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Zobowiązuję Panią do wykonania zadania zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury –

„Laboratoria przyszłości”. (M.P. z 2021 r. poz. 939), w tym do podjęcia działań polegających na:

  1. umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w  art. 109 ust. 1 pkt 1–3  i 5–7, ust. 2 i 4  ustawy    z dnia   14   grudnia    2016    r.    –    Prawo    oświatowe    (Dz.U.    z    2021 r. poz. 1082),   z wykorzystaniem tego wyposażenia;
  2. wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania zakupionego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
  3. uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia;
  4. dzieleniu   się   dobrymi   praktykami    oraz    wymienianiu    się    wiedzą    z    innymi    szkołami w zakresie wykorzystania zakupionego wyposażenia;
  5. wykorzystywaniu zakupionego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

         Burmistrz

   Tomasz Korczak

 

 

Międzylesie, dnia 07.12.2021 r.