Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 13 stycznia 2022 r.

 

w sprawie zasad i kwot dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) w związku z § 4 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653), w związku z uchwałą Nr XLII/225/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzylesie na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Międzylesie przeznacza się na dofinansowanie do:

a) opłat za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, warsztaty, konferencje doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli uzupełniające lub podnoszące kwalifikacje oraz nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć zgodnych z potrzebami szkoły lub przedszkola pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, nie więcej jednak niż 800 zł za semestr,

b) opłat za doskonalenie kadry kierowniczej nauczycieli z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, nie więcej jednak niż 600 zł na semestr,

c)  opłat za szkolenia rad pedagogicznych  w wysokości do 100% ponoszonych kosztów,

d) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie zgody udzielonej przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 1. Dofinansowania nie przyznaje się:

a) na indywidualne formy doskonalenia zawodowego bezpośrednio związane z awansem zawodowym nauczycieli, jeżeli forma doskonalenia zawodowego nauczyciela nie uzyskała wcześniejszej akceptacji dyrektora placówki oświatowej,

b) nauczycielom posiadającym uprawnienia emerytalne,

c) studiującym nauczycielom powtarzającym semestr lub rok, albo korzystającym z urlopu dziekańskiego,

d) korzystającym z innych źródeł dofinansowania,

e) na kolejny kierunek studiów, jeżeli nauczyciel studiuje na więcej, niż jednym kierunku,

f) nauczycielom, podejmującym kształcenie w kierunku, który nie jest objęty działalnością statutową placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony,

g) nauczycielom zatrudnionym na czas określony w ramach zastępstwa.

§ 2.

 1. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego, przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.
 2. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, Burmistrz może przekazać je dyrektorom szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonych w Planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok.

§ 3.

Za podstawowe kryteria przyznawania dofinansowania na indywidualne dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, uznaje się:

a) posiadanie stałego zatrudnienie na terenie Gminy Międzylesie, na co najmniej ½ etatu,

b) posiadanie co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,

c) podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,

d) uzupełnianie kwalifikacji, które są niezbędne do zajmowania stanowiska lub uzyskanie uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,

e) braku korzystania z innych źródeł dofinansowania.

§ 4.

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami kadrowymi szkoły lub przedszkola dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli może być przyznane w kwocie wyższej niż kwota określona w § 1. w ramach środków, którymi dysponują dyrektorzy szkół lub przedszkoli na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 5.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, niż wymienione w § 1, wynikających z bieżących potrzeb szkół i przedszkoli, których nie można było przewidzieć w czasie opracowywania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli dla danej szkoły lub przedszkola.

§ 6.

 1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest otrzymanie przez nauczyciela od dyrektora, a w stosunku do dyrektora od Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie zgody na odbycie właściwej formy doskonalenia zawodowego.
 2. Przepisu pkt. 1 nie stosuje się w przypadku dofinansowania szkolenia rad pedagogicznych.

§ 7.

 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok budżetowy pozostają w dyspozycji dyrektorów w rozbiciu na poszczególne szkoły.
 2. O wysokości dofinansowania w ramach środków o których mowa w ust. 1 w stosunku do nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły, przedszkola Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 8.

 1. Nauczyciel kontynuujący naukę jednocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o dofinansowanie tylko na jeden kierunek studiów.
 2. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż w jednej szkole na terenie gminy Międzylesie mogą ubiegać się o dofinansowanie danej formy doskonalenia tylko w jednej placówce.
 3. Przyznane dofinansowanie podlega niezwłocznemu zwrotowi w pełnej wysokości w przypadku:

a) rozwiązania stosunku pracy z winy nauczyciela,

b) przeniesienia do innej szkoły na własną prośbę nauczyciela w trakcie trwania studiów,

c) jeżeli nauczyciel z własnej winy nie ukończył podjętej formy kształcenia,

d) powtarzania semestru lub roku,

c) rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia dofinansowanej przez Gminę Międzylesie formy doskonalenia.

§ 9.

 1. Dyrektor szkoły, przedszkola w terminie do dnia 30 listopada danego roku składa do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie wniosek do projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy, którego plan dotyczy, przygotowany z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub przedszkola.
 2. Dyrektor szkoły, przedszkola w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa do Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§ 10.

 1. Ustala się następujący podział środków na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych w 2022 r.
 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rok 2022 wynoszą 20 510,60 zł.
 3. Do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje kwota w wysokości 1 864,60 zł.

§ 11.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021 pozostające w dyspozycji dyrektorów w rozbiciu na poszczególne szkoły z uwzględnieniem regulacji pkt. 2 § 1 przedstawiają się następująco:

 

Nazwa szkoły

Środki

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu

 2 100,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

 8 826,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie

7 720,00 zł

§ 12.

Dyrektorzy szkół zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         Burmistrz

   Tomasz Korczak