Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 50/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  31.03.2022r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 731 191,57 zł, w tym dochody bieżące 30 433 650,57 zł; dochody majątkowe 6 297 541,00 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 41 758 904,57 zł, w tym wydatki bieżące 30 395 919,21 zł; wydatki majątkowe 11 362 985,36 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80104 -  zwiększenia o kwotę 207 828 zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa na

realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 1600 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” .

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 93 401 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 10 713 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 710 rozdział 71004 - - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 750 rozdział 75011 – zwiększenia o kwotę 2 115 zł z tytułu kosztów  poniesionych związanych z wyrobieniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Międzylesie,

- dział 750 rozdział 75023, 75095– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

 - dział 750 rozdział 75075 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Polsko- Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie- Orlickie Zahori”,  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska,

- dział 801 rozdział 80104, 80113, 80149 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu,

- dział 801 rozdział 80104 - zwiększenia o kwotę 207 828 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 1600 zł na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”,

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 93 401 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 10 713 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2022 rok - zarz nr 50.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2022 rok - zarz nr 50.xls