Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 105/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się nierozstrzygnięty konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie ogłoszony Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 maja 2022 r. i przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2022 r. przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 23 maja 2022 r.

§ 2

Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.

§ 3

Tekst ogłoszenia o wyniku konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 21 czerwca 2022 r.
 

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 czerwca 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU

 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

 

Do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie -  przystąpiła jedna osoba.

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w dniu 14 czerwca 2022 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 23 maja 2022 r. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie – po dokonaniu analizy formalnej dokumentacji konkursowej, na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, podjęła jednogłośnie uchwałę o nie dopuszczeniu kandydata do postępowania konkursowego.