Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłaszanie do wykazu dziennych opiekunów

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  2. osoby fizyczne;
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 Godziny przyjmowania klientów:
W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/.

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

  • Informacja Urzędu: tel.  74 8 126 327 wew. 28

Uwagi:
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

W przypadku, gdy lokal nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dziećmi, prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie odmawia dokonania wpisu do wykazu w przypadku, gdy podmiot występujący o wpis nie usunie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych podczas wizytacji w lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.

 

Wniosek o wpis do wykazu składa się na portalu empatia.mrpips.gov.pl na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest do ich zgłaszania do wykazu w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

Opłaty:
Wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368).


Wymagane wnioski i dokumenty:

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ .