Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 161/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01.12.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 42 244 240,46 zł, w tym dochody bieżące 33 952 294,32 zł; dochody majątkowe 8 291 946,14 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 216 669,06 zł, w tym wydatki bieżące 33 845 444,27 zł; wydatki majątkowe 9 371 224,79 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80153 –zwiększenia o kwotę 1 575,84 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 44 733 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80153 – zwiększenia o kwotę 1575,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 44 733 zł na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSXZał 1 do Zarządzenia nr 161 - dochody.xlsx (5,65KB)
XLSXZał 2 do Zarządzenia nr 161 - wydatki.xlsx (5,80KB)