Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 175/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.12.2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 43 527 352,06 zł, w tym wydatki bieżące 34 154 627,27 zł; wydatki majątkowe 9 372 724,79 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku planu dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych oraz utrzymania dróg gminnych,

- dział 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie upowszechniania turystyki,

 - dział 710 rozdział 71004- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075, 75095– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności rady gminy, Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75101 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- dział 754 rozdział 75412- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80148, 80149, 80150 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy,

- dział 851 rozdział 80153, 85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219 oraz dział 855 rozdział 85502 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej  w Międzylesiu,

- dział 900 rozdział 90002, 90005, 90015, 90095 -  przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetlenia ulicznego, pozostałej działalności oraz realizacji projektu pn. „ 30 lat współpracy na pograniczu Międzylesie- Kraliky”, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,

- dział 921 rozdział 92105, 92109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury oraz bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,

- dział 926 rozdział 92601, 92695- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz placów rekreacyjnych.

 

2. Zmiany w załączniku nr 2 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. – dokonano zmian w związku z dostosowaniem do stanu faktycznego.

 

3. Zmiany w załączniku nr 3 - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w  2021 roku– dokonano zmian w związku z dostosowaniem do stanu faktycznego.

 

4. Zmiany w załączniku nr 4 - wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku r. – dokonano zmian w związku z dostosowaniem do stanu faktycznego.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSXzałącznik nr 1 do zarządzenia nr 175-2021.xlsx (157,19KB)
XLSXzałącznik nr 2 do zarządzenia nr 175-2021.xlsx (15,77KB)
XLSXzałącznik nr 3 do zarządzenia nr 175-2021.xlsx (15,58KB)
XLSXzałącznik nr 4 do zarządzenia nr 175-2021.xlsx (18,78KB)