Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta nr 7 - MIĘDZYLESIE, dz. 190/6 o pow. 0,6306 ha

1. Położenie nieruchomości – obręb Międzylesie działka nr 190/6, o pow. 0,6306 ha, KW 77116

2. Położenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona peryferyjnej strefie miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, usługowej, terenów rolnych i strumienia. Działka położona jest w sąsiedztwie, planowanej obwodnicy dla miasta Międzylesie prowadzącej do przejścia granicznego w Boboszowie. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową powiatową. Na działce znajduje się słup elektryczny.

Okoliczny teren wyposażony jest w energię elektryczną, wodociąg, gazociąg.

3. Cena nieruchomości: brak

4. Ustala się dwu letni termin zagospodarowania nieruchomości od dnia zawarcia umowy notarialnej, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, z zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości w przypadku nie dochowania powyższego terminu.

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie - 1U/P3 oraz 1R17

1U/P3

 1. na terenie obowiązują odpowiednio do rodzaju realizowanej zabudowy ustalenia zawarte w § 10 ust.7, 17

 2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, ustalonej w § 7.

 3. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego zawarte w § 8 ust. 6

U

 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług, na wydzielonych działkach

 2. Dopuszczalne kierunki przekształceń:

 1. adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, możliwość lokalizacji nowych obiektów,

 2. zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi komercyjne i publiczne, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów szczególnych,

 1. Dopuszczalne funkcje towarzyszące:

 1. urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

 2. obiekty małej architektury,

 3. zieleń urządzona,

 4. lokale mieszkalne.

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

 2. dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

 3. dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 4. dopuszcza się wyłącznie realizację trwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych, ich lokalizację należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną,

 5. dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane,

 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe we wsiach i 4 kondygnacji w tym poddasze użytkowe w mieście, lecz nie więcej niż 14 m we wsiach i 16 m w mieście, licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

 2. dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

 3. ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2 w mieście 1,5

 4. ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach połaci dachowych od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy wielospadowe, w parterowej zabudowie garażowej gospodarczej i usługowej dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe

 5. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

P

 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej (w tym handel hurtowy, produkcja rolnicza, spożywcza i drzewna (tartaki obróbka drewna)

 2. Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy - dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową,

 3. Przeznaczenie uzupełniające:

 1. urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, obiekty gospodarcze i garażowe,

 2. obiekty małej architektury,

 3. zieleń urządzona,

 4. obiekty handlu i gastronomi

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

 2. dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

 3. dopuszcza się sytuowanie w obrębie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 4. ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną,

 5. dla nowych obiektów lokalizowanych przy drogach głównych i zbiorczych należy organizować wjazdy na drogi niżej sklasyfikowane.

 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może 14 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

 2. dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

 3. ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,

 4. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 5.

Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego

1) wyznacza się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego w następujących miejscowościach: Boboszowie, Dolniku, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Gajniku, Gniewoszowie, Goworowie, Jaworku, Jodłowie, Kamieńczyku, Lesicy, Michałowicach, Miedzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Roztokach, Różance, Smreczynie i Szklarni.

2) w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

 1. ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem, ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem;

 2. dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących,

 3. ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe,

 4. zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci,

 5. ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

 6. ustala się by realizacja nowej zabudowy następowała w oparciu o zasadę, że architektura regionalna inspirowana ma być charakterem budownictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architektura współczesna, komponowana ma być w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

1R17

1. na terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. 24

2. na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego „K”, ustalonej w § 7.

R

 1. Przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe

 2. dopuszcza się:

 1. istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m,

 2. prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),

 3. lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia.

 4. zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

mpzp190-6.jpeg

190_6.jpeg

km międzylesie.jpeg

zdjecie 190_6a.jpeg

zdjecie 190_6b.jpeg

zdjecie 190_6c.jpeg

Kontakt:

Wieslawa Szyrszeń - Kierownik

Ewa Siwek - Inspektor

tel.  074 8 126 327 ,  074 8 126 347  074 8 ...

fax. 074 8 126 126

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-02-11


JPEG190_6.jpeg (18,98KB)

JPEGkm międzylesie.jpeg (26,63KB)

JPEGmpzp190-6.jpeg (36,58KB)

JPEGzdjecie 190_6a.jpeg (13,53KB)

JPEGzdjecie 190_6b.jpeg (28,56KB)

JPEGzdjecie 190_6c.jpeg (20,46KB)