Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawy Prawne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)

art. 11a 1.
Organami gminy są :

1) rada gminy
2) wójt ( burmistrz)

art. 14 Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, ze
ustawa stanowi inaczej.

art. 15. 1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie
jest rada gminy.

art. 15. 2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

art. 17.
W skład rady wchodzą radni w liczbie:
a) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,
b) ........ .

art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu
sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

art. 21.1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje
do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Organizację i tryb pracy Rady Miejskiej w Międzylesiu określa rozdział I uchwały
Nr XLII/215/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Międzylesie.

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 4020 z dnia 1 października 2014 r.)