Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu

57-530 Międzylesie Plac Wolności 15
Dyrektor Marek Zwoliński
działający na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzylesia
z dnia 11 grudnia 2002 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Upoważniam
Pana Marka Zwolińskiego
Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu w Międzylesiu

Do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie majątku komunalnego pozostającego we władaniu MGOK
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do :
1. Kierowania jednostką , w tym w zakresie prowadzenia spraw kadrowych oraz rozporządzania wydatkami osobowymi.
2. Załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacja mienia MGOK i utrzymania go w stanie niepogorszonym zgodnie z przeznaczeniem rzeczy i w granicach zadań statutowych jednostki.
3. Podejmowania decyzji w sprawach remontów bieżących i ich nadzór.
4. Zawierania umów cywilno- prawnych dotyczących MGOK z zastrzeżeniem obowiązku kontrasygnaty Głównego Księgowego.
5. Występowania w charakterze zamawiającego w sprawach zamówień publicznych.
Wykonywanie czynności wym. w pkt 1-5 odbywa się w ramach środków
budżetowych jednostki.
Zastrzegam sobie prawo decyzji o remontach kapitalnych i inwestycjach oraz uprzedniej akceptacji umów dot. wynajmu pomieszczeń MGOK
Pełnomocnictwa udzielam na czas nieoznaczony przy czym jest ono ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem, może być w każdym czasie odwołane lub zmienione.
Międzylesie dnia 11 grudnia 2002 r.
Burmistrz Międzylesia
Tomasz Korczak

MGOK w obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 1 stycznia 2000r r.

podstawa działania : Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII/1/99 z dnia
28 grudnia 19999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego –
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu w jednostkę
budżetową.
trwają prace nad zmianą organizacyjnej formy działania MGOK. !


BUDŻET MGOK na 2004 r. 239.000 zł w tym 86.000 na ośrodek kultury w Domaszkowie.

27.04.2004r. Budżet MGOK wzrósł o 5000 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na zakup montaż i certyfikat urządzenia do zabawy dla dzieci na

polu biwakowym w Międzylesiu.


opr. dnia 04. 05.2004 r. Marek Zwoliński dyr MGOK w Międzylesiu.
informację wytworzył: Bogusława Trubiłowicz
za treść odpowiada: Bogusława Trubiłowicz
data wytworzenia: 14.11.2003