Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura Organizacyjna

 

 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie majątku komunalnego pozostającego we władaniu Ośrodka
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do :
1. Kierowania Ośrodkiem , w tym w zakresie prowadzenia spraw kadrowych oraz rozporządzania wydatkami osobowymi.
2. Załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacja mienia Ośrodka i utrzymania go w stanie niepogorszonym zgodnie z przeznaczeniem rzeczy i w granicach zadań statutowych jednostki.
3. Podejmowania decyzji w sprawach remontów bieżących i ich nadzór.
4. Zawierania umów cywilno- prawnych dotyczących Ośrodka z zastrzeżeniem obowiązku kontrasygnaty Skarbnika.
5. Występowania w charakterze zamawiającego w sprawach zamówień publicznych.
Wykonywanie czynności wym. w pkt 1-5 odbywa się w ramach środków
budżetowych jednostki.
Zastrzegam sobie prawo decyzji o remontach kapitalnych i inwestycjach oraz uprzedniej akceptacji umów dot. wynajmu pomieszczeń Ośrodka.
Pełnomocnictwa udzielam na czas nieoznaczony przy czym jest ono ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem, może być w każdym czasie odwołane lub zmienione.

Międzylesie dnia 11 grudnia 2002 r.
Burmistrz Międzylesia
Tomasz Korczak
 


Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje od dnia 2 maja 1990 r..

podstawa działania :

Uchwała Rady Narodowej Miasta i Gminy w Międzylesiu z dnia 26.04.1990 r. w sprawie utworzenia terenowej jednostki budżetowej realizującej zadania w zakresie pomocy społecznej.
oraz
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu nadany Uchwałą Nr XVIII/122/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 1 czerwca 2004r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu

57-530 Międzylesie ul. Sobieskiego 4
Kierownik Anna Kronenberger
działający na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzylesia
z dnia 11 grudnia 2002 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Upoważniam
Panią Annę Kronenberger

 

DOCbudżet 2005r. (15,00KB)

PDFstruktura organizacyjna OPS od 01.10.2008r. (68,86KB)


DOCbudżet 2005r. (15,00KB)

PDFstruktura organizacyjna OPS od 01.10.2008r. (68,86KB)