Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

nowa podstrona, dodana 2011-11-04

O G Ł O S Z E N I E 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

 

aspirant pracy socjalnej

w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie: administracja, prawo, ekonomia,.

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

d) posiadać nieposzlakowaną opinię,

e) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów, o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

d) umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawnych,

e) znajomość obsługi programów komputerowych MS Word i MS Excel.

 

 

3. Preferowane cechy osobowości kandydata:

a) komunikatywność,

b) kreatywność,

c) odporność na stres,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) dokładność,

f) odpowiedzialność,

g) sumienność.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie klientów w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 2. kompletowanie całości dokumentów stanowiących podstawę przyznania świadczeń rodzinnych i

  pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednolitym

  rzeczowym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną,

 3. wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu komputerowego obsługującego

  świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

 4. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie obsługiwanych świadczeń,

 5. sporządzanie list wypłat, przelewów bankowych dotyczących wypłat powyższych świadczeń,

 6. sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń rodzinnych i pomocy dla osób

  uprawnionych do alimentów,

 7. doręczanie klientom decyzji o przyznaniu, odmowie, wstrzymaniu czy uchyleniu prawa do

  świadczeń,

 8. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z dłużnikami alimentacyjnymi,

 9. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 10. współpraca z innymi specjalistami i instytucjami w ramach potrzeb wynikających z pracy z

  klientem,

 11. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych w przepisach,

 12. zastępowanie pracownika do spraw świadczeń z pomocy społecznej podczas jego

  nieobecności,

 13. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualny przebieg zatrudnienia,

d) kserokopia dowodu osobistego,

e) oświadczenie o niekaralności (jak w punkcie 1e)

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym

     stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

         o treści:

             „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

              procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

              z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

             samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

   h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

   i)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy

Społecznej w Międzylesiu ul.Sobieskiego 4 z dopiskiem:


Dotyczy naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

w sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”

 

w terminie do dnia 24 listopada 2011r. do godziny 15.00.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 812-66-38

 • wt. od 8.00 do 16.00.

 • w pon., śr-pt. od 7.15 do 15.15,

 

 

Międzylesie, dnia 04 listopada 2011r.                                                           

 

                                                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                  Anna Kronenberger

 


Podmiot udostępniający: OPS Międzylesie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Łąk
Data wytworzenia: 2011-11-04