Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na stanowisko aspiranta pracy socjalnej na umowę na zastępstwo

nowa podstrona, dodana 2011-11-04

O G Ł O S Z E N I E 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

 

aspirant pracy socjalnej

 

w wymiarze pełnego etatu na umowę na zastępstwo

 

 

 

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie: administracja, prawo, ekonomia lub

dające uprawnienia w zawodzie pracownika socjalnego,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

d) posiadać nieposzlakowaną opinię,

e) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,

f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pomocy społecznej, znajomość zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

przez osoby pobierające zasiłek stały,

b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,

d) umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawnych,

e) znajomość obsługi programów komputerowych MS Word i MS Excel.

 

 

3. Preferowane cechy osobowości kandydata:

a) komunikatywność,

b) kreatywność,

c) odporność na stres,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) dokładność,

f) odpowiedzialność,

g) sumienność.

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,

 2. sporządzanie list wypłat, przelewów bankowych dotyczących wypłat powyższych świadczeń,

 3. sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,

 4. doręczanie klientom decyzji o przyznaniu, odmowie, wstrzymaniu czy uchyleniu prawa do

  świadczeń,

 5. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 6. prowadzenie alfabetycznej kartoteki osób korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy

  społecznej oraz kart świadczeń osób korzystających,

 7. współpraca z innymi specjalistami i instytucjami w ramach potrzeb wynikających z pracy z

  klientem,

 8. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,

 9. zastępowanie pracownika do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego podczas jego

  nieobecności,

 10. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualny przebieg zatrudnienia,

d) kserokopia dowodu osobistego,

e) oświadczenie o niekaralności (jak w punkcie 1e)

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym

stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

i ) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy

Społecznej w Międzylesiu ul.Sobieskiego 4 z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

na umowę na zastępstwo”

 

w terminie do dnia 24 listopada 2011r. do godziny 15.00.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (074) 812-66-38

 • wt. od 8.00 do 16.00.

 • w pon., śr-pt. od 7.15 do 15.15,

 

 

Międzylesie, dnia 04 listopada 2011r.            

 

                                                                                                         Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                                                                                                     Anna Kronenberger


Podmiot udostępniający: OPS Międzylesie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Łąk
Data wytworzenia: 2011-11-04