Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Gminy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. DU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pźżn. zm.)

art. 43 Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

art. 45.1. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

art. 50 Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

Uchwała Nr VI/39/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Międzylesie ( Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 65, poz. 1449).

§ 52 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do
Gminy .
2. Burmistrz przedkłada corocznie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacje o stanie mienia komunalnego.

§ 53 1. Sołectwa zarządzają i korzystają z mienia komunalnego oraz
rozporządzają dochodami z tego mienia za pośrednictwem budżetu Gminy.
2. Zakres podmiotowy mienia o którym mowa w ust. 1 określają statuty
sołectw.

§ 55. 1.Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa
jednoosobowo Burmistrz lub działający na podstawie upoważnienia
Burmistrza Zastępca Burmistrza samodzielnie lub z inną upoważnioną
przez Burmistrza osobą.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej działają na podstawie udzielonego przez Burmistrza
pełnomocnictwa.

wypis nowy.jpeg
wypis nowy1.jpeg

Wartości składników mienia komunalnego Gminy Międzylesie
na dzień 1 czerwca 2003 r.

- na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2003 r.) – z wyłączeniem majątku przekazanego do zarządzania jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Międzylesie.


Rodzaj mienia komunalnego wartość w zł.

grunty rolne, budowlane, drzewostan
31.277.318,59

sieć deszczowa
7.136

przepusty drogowe
4.203.000

samochody
40.676.130

wiaty przystankowe
120.000

kładki
56.325

rowy melioracyjne
425.416,51

budynki
1.813.599,79

mosty
6.246.850

chodniki
89.590

oświetlenie ulic
345.300

kanalizacja
4.062

uzbrojenie, woda
6.205

uzbrojenie , gaz
1.858

opracowanie – Bogusława Trubiłowicz , Międzylesie dnia 18 czerwca 2003 r.


JPEGwypis nowy.jpeg (15,21KB)

JPEGwypis nowy1.jpeg (15,19KB)