Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rady Miejskiej

 

 

I.         Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Międzylesiu zawierający:

-         numer

-         datę podjęcia uchwały,

-         tytuł,

-         ważniejszą treść,

-         termin wykonania,

-         termin złożenia sprawozdania,

-         data przekazania uchwały do Wojewody i RIO,

-         wykonawcę uchwały,

-         termin ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym,

-         zmiany

-         uwagi

Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 1. Rejestr prowadzony jest od 1990r. - wgląd w Biurze Rady Miejskiej UMiG – pokój nr 15.

 

 

 

II.                Rejestr skarg kierowanych do Rady Miejskiej zawierający:

-         datę otrzymania skargi,

-         skąd otrzymano,

-         nazwisko i imię,

-         treść skargi,

-         komu przekazano,

-         datę przekazania,

-         termin udzielenia odpowiedzi,

-         sposób załatwienia,

-         datę otrzymania odpowiedzi,

-         uwagi

Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 2. Rejestr prowadzony jest od 1998 r. - wgląd w Biurze RM UMiG – pokój nr 15

 

III.             Rejestr wniosków zgłaszanych na sesji Rady Miejskiej zawierający:

-         datę zgłoszenia,

-         imię i nazwisko zgłaszającego,

-         przedmiot,

-         adresat,

-      datę przekazania,

-         datę udzielenia odpowiedzi,

-         sposób wykonania

                      Wzór rejestru  - załącznik Nr 3. Rejestr prowadzony jest od 1998 r. - 

            wgląd w Biurze RM UMiG – pokój nr 15

 

IV.            Wykaz oświadczeń majątkowych składanych przez radnych RM w  Międzylesiu zawierający:

-         imię i nazwisko,

-         rodzaj dokumentów,

-         datę wpływu,

-         uwagi.

Wzór wykazy stanowi załącznik Nr 4. Wykaz prowadzony jest od 1998 r. - wgląd do wykazu w Biurze RM UMiG – pokój nr 15.

 

V.        Ewidencja publikacji uchwał RM w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskim zawierająca:

-         tytuł uchwały,

-         numer i datę podjęcia,

-         datę publikacji w Dzienniku Urzędowym,

-         datę wejścia w  życie,

-         uwagi

Wzór stanowi załącznik Nr 5. Ewidencja prowadzona jest od 2001 r. – wgląd w Burze Rady Miejskiej UMiG – pokój nr 15

 

 

       Ponadto w Biurze RM sporządzane i udostępniane  są protokoły z sesji i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. Dokumenty te udostępnia pracownik Biura Rady - na miejscu. Prawo dostępu i korzystania obejmuje w szczególności wgląd od protokołów, uchwał i rejestrów Rady, ich czytanie, sporządzanie notatek a także kserokopii. Prawo dostępu i korzystania nie dotyczy protokołu z utajnionej części obrad.

 

I.                     Protokoły z sesji Rady Miejskiej zawierające:

-          numer sesji, datę, miejsce i czas trwania sesji

-          stwierdzenie prawomocności obrad,

-          nazwisko i imię przewodniczącego obrad,

-          nazwiska i imiona radnych nieobecnych,

-          porządek obrad,

-          stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

-          przebieg obrad, streszczenia wystąpień, wnioski i zapytania,

-          przebieg i wynik głosowań.

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i listę obecności zaproszonych gości, teksty pisemnych wystąpień i wniosków oraz teksty uchwał. Sposób sporządzenia protokołu określa § 20 Statutu Miasta i Gminy Międzylesie /uchwała Nr VI/39/03 RM z dnia 25 marca 2003 r./

          Protokoły znajdują się w Biurze RM – pokój nr 15 UMiG.

 

II.                   Protokoły z posiedzeń Komisji zawierają:

-          numer  posiedzenia Komisji,

-          datę posiedzenia,

-          porządek posiedzenia,

-          streszczenie przebiegu obrad,

-          przebieg głosowań,

-          wnioski i opinie  

Do protokołu dołącza się listę obecności członków Komisji, pisemne informacje, wyjaśnienia, analizy i inne materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzeń Komisji.

          Protokoły znajdują się w Biurze RM – pokój nr 15 UMiG. 

 




informację wytworzył: Gliński Marek "Informatyk"
za treść odpowiada: Aleksandra Kruk
data wytworzenia: 2003.08.18


DOCZałącznik Nr 5.doc

DOCZałącznik Nr 4.doc

DOCZałącznik Nr 3.doc

DOCZałącznik Nr 2.doc

DOCZałącznik Nr 1.doc


DOCZałącznik Nr 5.doc

DOCZałącznik Nr 4.doc

DOCZałącznik Nr 3.doc

DOCZałącznik Nr 2.doc

DOCZałącznik Nr 1.doc