Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rady Miejskiej

 

 

I.         Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Międzylesiu zawierający:

-         numer

-         datę podjęcia uchwały,

-         tytuł,

-         ważniejszą treść,

-         termin wykonania,

-         termin złożenia sprawozdania,

-         data przekazania uchwały do Wojewody i RIO,

-         wykonawcę uchwały,

-         termin ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym,

-         zmiany

-         uwagi

Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 1. Rejestr prowadzony jest od 1990r. - wgląd w Biurze Rady Miejskiej UMiG – pokój nr 15.

 

 

 

II.                Rejestr skarg kierowanych do Rady Miejskiej zawierający:

-         datę otrzymania skargi,

-         skąd otrzymano,

-         nazwisko i imię,

-         treść skargi,

-         komu przekazano,

-         datę przekazania,

-         termin udzielenia odpowiedzi,

-         sposób załatwienia,

-         datę otrzymania odpowiedzi,

-         uwagi

Wzór rejestru stanowi załącznik Nr 2. Rejestr prowadzony jest od 1998 r. - wgląd w Biurze RM UMiG – pokój nr 15

 

III.             Rejestr wniosków zgłaszanych na sesji Rady Miejskiej zawierający:

-         datę zgłoszenia,

-         imię i nazwisko zgłaszającego,

-         przedmiot,

-         adresat,

-      datę przekazania,

-         datę udzielenia odpowiedzi,

-         sposób wykonania

                      Wzór rejestru  - załącznik Nr 3. Rejestr prowadzony jest od 1998 r. - 

            wgląd w Biurze RM UMiG – pokój nr 15

 

IV.            Wykaz oświadczeń majątkowych składanych przez radnych RM w  Międzylesiu zawierający:

-         imię i nazwisko,

-         rodzaj dokumentów,

-         datę wpływu,

-         uwagi.

Wzór wykazy stanowi załącznik Nr 4. Wykaz prowadzony jest od 1998 r. - wgląd do wykazu w Biurze RM UMiG – pokój nr 15.

 

V.        Ewidencja publikacji uchwał RM w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskim zawierająca:

-         tytuł uchwały,

-         numer i datę podjęcia,

-         datę publikacji w Dzienniku Urzędowym,

-         datę wejścia w  życie,

-         uwagi

Wzór stanowi załącznik Nr 5. Ewidencja prowadzona jest od 2001 r. – wgląd w Burze Rady Miejskiej UMiG – pokój nr 15

 

 

       Ponadto w Biurze RM sporządzane i udostępniane  są protokoły z sesji i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej. Dokumenty te udostępnia pracownik Biura Rady - na miejscu. Prawo dostępu i korzystania obejmuje w szczególności wgląd od protokołów, uchwał i rejestrów Rady, ich czytanie, sporządzanie notatek a także kserokopii. Prawo dostępu i korzystania nie dotyczy protokołu z utajnionej części obrad.

 

I.                     Protokoły z sesji Rady Miejskiej zawierające:

-          numer sesji, datę, miejsce i czas trwania sesji

-          stwierdzenie prawomocności obrad,

-          nazwisko i imię przewodniczącego obrad,

-          nazwiska i imiona radnych nieobecnych,

-          porządek obrad,

-          stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

-          przebieg obrad, streszczenia wystąpień, wnioski i zapytania,

-          przebieg i wynik głosowań.

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i listę obecności zaproszonych gości, teksty pisemnych wystąpień i wniosków oraz teksty uchwał. Sposób sporządzenia protokołu określa § 20 Statutu Miasta i Gminy Międzylesie /uchwała Nr VI/39/03 RM z dnia 25 marca 2003 r./

          Protokoły znajdują się w Biurze RM – pokój nr 15 UMiG.

 

II.                   Protokoły z posiedzeń Komisji zawierają:

-          numer  posiedzenia Komisji,

-          datę posiedzenia,

-          porządek posiedzenia,

-          streszczenie przebiegu obrad,

-          przebieg głosowań,

-          wnioski i opinie  

Do protokołu dołącza się listę obecności członków Komisji, pisemne informacje, wyjaśnienia, analizy i inne materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzeń Komisji.

          Protokoły znajdują się w Biurze RM – pokój nr 15 UMiG. 

 
informację wytworzył: Gliński Marek "Informatyk"
za treść odpowiada: Aleksandra Kruk
data wytworzenia: 2003.08.18


DOCZałącznik Nr 5.doc (19,00KB)

DOCZałącznik Nr 4.doc (33,50KB)

DOCZałącznik Nr 3.doc (31,50KB)

DOCZałącznik Nr 2.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 1.doc (33,50KB)


DOCZałącznik Nr 5.doc (19,00KB)

DOCZałącznik Nr 4.doc (33,50KB)

DOCZałącznik Nr 3.doc (31,50KB)

DOCZałącznik Nr 2.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 1.doc (33,50KB)