Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU ROLNYM - Zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili uzyskania tytułu prawnego do gruntów (np. kupno, umowa dzierżawy, nabycie spadku itp.) czyli:

  • własność, 
  • posiadanie, 
  • użytkowanie wieczyste, 
  • posiadanie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym nastąpiła utrata prawa własności lub posiadania gruntów.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby prawne są obowiązane:

  • składać w terminie do 15 stycznia Deklaracje na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku
  • odpowiednio korygować deklaracje w razie wystąpienia zmian, w terminie14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na konto bankowe gminy, w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby fizyczne są obowiązane:

  • składać organowi podatkowemu Informacje o gruntach IR-1 i w terminie 14 dni od dnia powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

 

    Dla osób fizycznych wysokość podatku rolnego ustala organ podatkowy w drodze decyzji. Podatek jest płatny w ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zmiany sposobu użytkowania gruntów lub ich powierzchni, organ podatkowy wydaje decyzję zmieniającą, w której ustala nową wysokość podatku.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.