Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA

 

  PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ , I WYDAWANIE ZEZWOLEŃ  :

  na organizację  imprez kulturalnych  i sportowo-rekreacyjnych ( zwyłączeniem imprez masowych ) odbywających się na terenie gminy Międzylesie, organizowanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne w ramach prowadzonej działalności kulturalnej. 

 sprawy prowadzi Referat Organizacyjny Inspektor Olga Ziętara

 

   Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane :

   1/ imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę 

    artystyczną lubrozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,

   2/ rodzaj i charakter imprezy,

   3/ miejsce , datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania,

      przewidywaną liczbę uczestników,

   4/ określenie planowanych środków służących zapewnieniu

      bezpieczeństwa

      uczestników.

   5/ zgoda zarządzającego terenem, na którym odbędzie się impreza. 

   6/  w przypadku gdy impreza będzie powodowała utrudnienia w ruchu

    drogowym lub będzie wymagała korzystania z drogi w sposób

     szczególny, lub gdy w związku z realizacją imprezy planowane jest

    zajęcie pasa drogowego, obowiązkowo należy przedłożyć pozytywną

    opinię Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej   i  Komendanta

    Komisariatu Policji  .        

 

  SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY :

   decyzja pozytywna wyrażająca zgodę na jej organizację  lub decyzja

   negatywna o zakazie odbycia imprezy ( w formie pisemnej )   

 

   TERMIN SKŁADANIA ZAWIADOMIEŃ :

   Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni

   przed  planowanym terminem jej rozpoczęcia .   

 

 

   TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY ; 

   Decyzje w terminie 14- dniowym od dnia złożenia zawiadomienia , nie później niż 10- dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy . 

  

 

podstawa prawna :

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej, ( tekst jednolity Dz, U. 1977r Nr 110 poz.721 z póź. zmian. )

Bezpieczeństwo imprez masowych

art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym  ( Dz. U. 2003r. Nr  58  poz. 515 z póź.2003r.)


informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę