EBO365 logo
Wybierz język:

1. Pełnomocnictwo

PEŁNOMOCNICTWO   S 0113-1/2010

 

            Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Upoważniam

Pana Krzysztofa Kowalskiego

 

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

 

do:

wykonywania czynności w sferze prawa cywilnego w zakresie kierowanej jednostki organizacyjnej Gminy – zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu,

a w szczególności do:

1)     składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym przekazywanym jednostce,

2)     zarządzania jednostką w tym zapewniania bieżącego jej funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych,

3)     reprezentowania Gminy Międzylesie w postępowaniu sądowym w zakresie statutowej działalności jednostki i udzielanie dalszych upoważnień,

4)     zaciągania zobowiązań do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki wyłącznie w celu realizacji jej zadań,

5)     występowania w charakterze zamawiającego w sprawach zamówień publicznych.

 

Pełnomocnictwa udzielam na czas nieoznaczony przy czym jest ono ściśle związane z zajmowanym stanowiskiem, może być też w każdym czasie odwołane lub zmienione.

 

 

Międzylesie dnia 01 stycznia 2010 r.

 

BURMISTRZ

Tomasz Korczak

 JPEGpełnomocnictwo.jpeg
 

Podmiot udostępniający: ZGKIM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Tomasz Korczak
Data wytworzenia: 2010-01-01

 


JPEGpełnomocnictwo.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7661  W tym miesiącu: 173332 Od początku: 5303062
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne