Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XV/2/91 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie: przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w Zakład Budżetowy.

UCHWAŁA Nr XV / 2 / 91

Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 27 sierpnia 1991 roku

 

w sprawie: przekształcenia  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej w  Międzylesiu  w  Zakład  Budżetowy.

 

 

Na  podstawie  Art. 8  ust. 2  ustawy  z  dnia  10 maja 1990r. przepisy  wprowadzające  ustawę                 o samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych  / Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92,  poz. 541 i  z  1991r. Nr 43, poz. 151 /,  Art. 18 ust. 2,   pkt. 9 lit. „i”  ustawy  z  dnia  8 marca 1990r. o  samorządzie  terytorialnym  / Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32,  poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 293, Nr 89, poz. 518 i z 1991r. Nr 4, poz. 18 /  i § 2  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  8 maja 1991r.  w  sprawie zakładów  budżetowych  / Dz. U. Nr 42,  poz. 183 /.

Rada Miejska w Międzylesiu.

 

Uchwala co następuje:

 

§ 1

Z  dniem  1  września  1991r.  przekształca  się  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej i  Mieszkaniowej  w  Międzylesiu  w  Zakład  Budżetowy  o  nazwie „ Zakład  Gospodarki  Komunalnej                     i Mieszkaniowej  w  Międzylesiu”  z/s  w  Międzylesiu  przy  ul. Plac  Wolności  16.

 

§ 2 

Podstawę  prawną  działania  zakładu  Stanowi  Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia                        8 maja 1991r.  w  sprawie  zakładów  budżetowych,  niniejsza  uchwał  oraz  statut  Zakładu.

 

§ 3 

Zakład  realizuje  zadania  w  sferze  gospodarki  komunalnej,  mieszkaniowej  i  wodno – ściekowej oraz  inne  określone  w  statucie  lub  zlecone  przez  Zarząd  Miasta  i  Gminy.

 

§ 4

Gospodarkę  finansową  zakładu  określają  przepisy  ustawy  z  dnia  5 stycznia 1991r.  prawo budżetowe,  rozporządzenie  ministra  finansów  w  sprawie  zakładów  budżetowych  powołane  w  postawie  prawnej  oraz  statutu  Zakładu.

 

§ 5

Rozliczenie  z  budżetem  Gminy  będą  dokonywane:

  1. w  zakresie  gospodarki  komunalnej – dział  70  rozdział  7011 – zakłady  gospodarki  komunalnej,
  2. w  zakresie  gospodarki  mieszkaniowej – dział  74  rozdział  7411 –  zakłady  gospodarki  mieszkaniowej.

§ 6 

  1. Źródła  przychodów  Zakładu  stanowią :

a)       w  zakresie  gospodarki  mieszkaniowej:

·         czynsze;

·         wpływy  z  usług  związanych  z  utrzymaniem  substancji  mieszkaniowej;

 

b)      w  zakresie  gospodarki  komunalnej:

·         wpływy  z  usług  komunalnych  statutowych  i  zleconych;

c)       w  zakresie  gospodarki  wodno – ściekowej:

·         opłata  za  wodę  i  odprowadzane  ścieki.

  1. Środki  finansowe  ( przychody )  uzyskane  z  działalności  Zakładu  przeznaczone    na  pokrycie wydatków  w  działach  określonych  w  ust. 1  i  innych  wynikających  ze  statutu  lub  zleconych  przez  Zarząd  Miasta  i  Gminy.

§ 7

Stan  wyposażenia  w  środki  obrotowe  określi  bilans  zamknięcia  Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej  i  otwarcia   Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej.

 

§ 8

  1. Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Międzylesiu  zaprzestając działalności  z  dniem  31.08.1991r.  na  podstawie  ustawy  o  przedsiębiorstwach  państwowych  podlega  wykreśleniu  z  rejestru  przedsiębiorstw.
  2. Z  dniem  1  września  1991r.  pracownicy  Przedsiębiorstwa  stają  się  pracownikami  Zakładu.
  3. Z  dniem  31  sierpnia  1991r.  ulegają  rozwiązaniu  organy  samorządowe  Przedsiębiorstwa.

§ 9

Uchwala  się  statut  organizacyjny  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej w  Międzylesiu  stanowiący  załącznik  Nr 1  do  uchwały.

 

§ 10 

Od  dnia  1 września 1991r.  traci  moc  uchwała  Nr  XXVI / 87 / 82  Rady  Narodowej  Miasta i  Gminy  Międzylesie  z  dnia  29 listopada 1982r.  w  sprawie  utworzenia  przedsiębiorstwa  użyteczności publicznej - Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Międzylesiu.

 

§ 11

Wykonanie  uchwały  powierz  się  Zarządowi  Miasta  i  Gminy  Międzylesie  i  Dyrektorowi Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Międzylesiu.

 

§ 12

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

informację wytworzył(a): Jan Pietras
za treść odpowiada: Jan Pietras
data wytworzenia: 2004.12.16