Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 99/09 z dnia 06.05.2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Międzylesie od osoby fizycznej, obręb Lesica.

 

Zarządzenie nr 99/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Międzylesie od osoby fizycznej, obręb Lesica.

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt 2, art 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 23 ust. 1. pkt 7 w związku z art. 25 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu (ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

1. W związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego i zalegalizowania istniejącego na gruncie od szeregu lat stanu faktycznego - dojazdu do działki nr 106 (droga transportu rolnego, wł. Gmina Międzylesie), o pow. 0,01 ha, dysponując pisemną zgodą Państwa Alicji i Zygmunta Oleksy , wyrażam zgodę na odpłatne nabycie od małżonków A.Z. Oleksy działek niezabudowanych nr 259/1 o pow. 0,0040 ha, KW 41744 oraz dz nr 102/2 o pow. 0,0119 ha, KW 29877, obręb Lesica.

2. Załącznik mapowy, określający miejsce położenia nabywanych działek, stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Gmina Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 06.05.2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2009-05-06
Metryczka
  • opublikowano:
    14-05-2009 08:46
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl