Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 105/09 z dnia 13.05.2009 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie związane z remontem drogi transportu rolnego w obrębie Długopole Górne.

 

Zarządzenie nr 105/ 2009

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie związane z remontem drogi transportu rolnego w obrębie Długopole Górne.

Na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 2 , art. 43 ust. 1, art. 45 ust 2 i 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn . zm.) - zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: "Remont drogi transportu rolnego w Długopolu Górnym o numerze geodezyjnym 141, o nawierzchni asfaltowej grysowo-żwirowej”, w zakresie ustalonym w „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i przedmiarze robót”.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania, a w tym przygotowanie dokumentacji (ogłoszenia, SIWZ) o zamówienie publiczne jest kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pani Wiesława Szyrszeń.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu, a także informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych umieści specjalista ds. zamówień publicznych Piotr Kensicki.

  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego umieści specjalista ds. zamówień publicznych Piotr Kensicki.

§ 4

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję Komisję Przetargową i określam zakres poszczególnych jej członków:

1) Franciszek Łuszczki – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania,

2/ Krzysztof Ważgint - Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

3/ Ewa Siwek – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.


 § 5

Określam:

1/ termin publikacji i umieszczenia ogłoszeń o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 14.05.2009 r.,

2/ termin i miejsce składania ofert - 04.06.2009 r., do godz. 11.00, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Sekretariat, pokój Nr 7,

3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 04.06.2009 r.,godz. 11.15, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 14,

4/ termin związania ofertą – 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert.

5/ wysokość wniesienia wadium - 2.600 zł.


 § 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Międzylesie, dnia 13 maja 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2009-05-13
Metryczka
  • opublikowano:
    19-05-2009 10:03
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl