Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 78/2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plac Wolności 36/9, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 78 /2012

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 maja 2012 r.
 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plac Wolności 36/9, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 
§ 1
 

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal użytkowy Plac Wolności 36/9, w granicach działki nr 185/56 o pow. 178 m2,       KW 66704, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 08  maja 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
 
  
 
Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 78/2012 z dnia 08 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plac Wolności 36/9,

obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 
Wykaz nr 9/2012
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
Międzylesie
dz. 185/56
KW 66704
2.
Powierzchnia nieruchomości
178 m2
3.
Opis nieruchomości
Plac Wolności 36/9,

lokal użytkowy położony na parterze budynku, w skład którego wchodzi jedno pomieszczenie o pow. 22,30 m2, oraz pomieszczenia przynależnego o pow. 3,30 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 5,57%

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości

Cena lokalu – 31.300 zł brutto

Cena gruntu -       700 zł brutto
7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Terminy wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

20.06.2012 r.
 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 09.05.2012 r. do dnia 29.05.2012 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-05-08
Metryczka
  • opublikowano:
    08-05-2012 11:06
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl