Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 95/2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych nr 244/1, 247, 252, 253 obręb Niemojów, przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 95 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych nr 244/1, 247, 252, 253 obręb Niemojów, przeznaczonych do dzierżawy.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 5 lat w drodze przetargu, działki stanowiące kanały po byłej Młynówce nr: 244/1 o pow. 0,08 ha, nr 247 o pow. 0,11 ha. KW 44600, nr 252 o pow. 0,01 ha, nr 253 o pow. 0,02 ha, SW1K/00043826/8, obręb Niemojów, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2

Ustalam cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 2.706 zł.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 22 maja 2013 r.

 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 95 /2013 z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych nr 244/1, 247, 252, 253 obręb Niemojów, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz nr 10/2013

 
Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Niemojów

dz. 244/1, 247, 252, 253

KW 44600; SW1K/00043826/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. łączna 0,22 ha

3.

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane stanowiące kanały po dawnej Młynówce w Niemojowie

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Dz. 244/1 - 15R10-tereny rolne – uprawy polowe; Dz. 247 – 15KD(W) drogi wewnętrzne; 15MN18 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza; Dz. 253 – 15U2/UT usługi turystyki; Dz. 252 – W – teren wód otwartych i płynących

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz dzierżawny w wysokości

 

2.706 zł

9.

Terminy wnoszenia opłat

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 22.05.2013 r. do dnia 12.06.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-05-22
Metryczka
  • opublikowano:
    23-05-2013 09:33
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl