Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NR 233/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 233/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 31 229 293,89 zł, w tym dochody bieżące 27 127 886,56 zł; dochody majątkowe 4 101 407,33 zł.

                                                                       § 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 569 293,89 zł, w tym wydatki bieżące 25 968 279,72 zł; wydatki majątkowe 3 601 014,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 700 - rozdział 70078 – zmniejszenia o kwotę 1 800 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. ” Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015)”,

 - dział 801 rozdział 80101 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu pn.” Podniesienie  kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie", w ramach RPO WD 2014-2020 EFRR.

-dział 600 - rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 700 - rozdział 70078 – zmniejszenia o kwotę 1 800 zł na realizację zadania pn. ” Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015)”,

- dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075, 75095– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Rady Miejskiej, Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75101- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie wydatków na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

- dział 754 rozdział 75412, 75414 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, realizacji projektu pn.”Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”, w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020,oraz działalności w zakresie obrony cywilnej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150 oraz dział 854 rozdział 85401 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół, realizacją projektu pn.”Podniesienie  kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie", w ramach RPO WD 2014-2020 EFRR oraz bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy,

- dział 851– rozdział  85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

dział 900- rozdział 90001, 90003, 90015 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- dział 921 rozdział 92105, 92109 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie kultury,

- dział 921 rozdział 92120 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z realizacją projektu pn. „Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności ” w ramach funduszu mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska-Polska,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody budżetu gminy na 2017 rok - zarz 233.xls
XLSzał nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2017 rok - zarz nr 233.xls
XLSXzał nr 3 - zarz 233.xlsx