Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 38A/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 lutego 2019 r.

 

w sprawie przekazania samochodu pożarniczego Żuk w formie darowizny na rzecz

Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarni

 

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 19 i 20 Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wyrażam zgodę na przekazanie samochodu strażackiego Żuk, nr rejestr. DKL X207, nr inwentarzowy 7-74-743/4, Model-A15B - wartość księgowa 0,00 zł, stanowiącego własność Gminy Międzylesie, w formie darowizny, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarni.

§ 2

 

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad przekazania samochodu, o którym mowa w § 1, określone zostaną w umowie darowizny zawartej pomiędzy Gminą Międzylesie, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Szklarni, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Przekazanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Głównemu Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

 

DOCXzałaczniki do zarządzenia nr 38A.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2019
  przez: Monika Harasińska
 • opublikowano:
  20-02-2019 07:43
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  24-09-2020 14:50
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 399
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl