Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 135/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 2lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz.1574)zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję egzaminacyjną dla:

 1. Pani Justyny Wyderskiej – nauczyciela pedagog szkolnego i wychowawcy świetlicy w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu,
 2. Pani Karoliny Lewandowskiej – Czech – nauczyciela języka polskiego i logopedy w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu,

 ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1)  Monika Harasińska – Główny Specjalista ds. oświaty w UMiG Międzylesie jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - przewodniczący;

2)  Mariusz Kałwak – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – członek;

3)  Ryszard Bodnar - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu jako dyrektor szkoły, w której zatrudnieni są nauczyciele - członek;

4)  Piotr Kozaryn – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyka, matematyka, nauczyciel szkoły podstawowej– członek; 

5)  Renata Zygmunt - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela filologii polskiej, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel szkoły podstawowej – członek.

 

§ 2.

Zadania i tryb działania komisji egzaminacyjnej oraz zakres wymagań do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

§ 3.

Komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 1, przeprowadzi egzaminy w dniu 12 lipca 2019 r. pokój nr 14, Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Pl. Wolności 1, odpowiednio o godz. 930 i 1200.

 

§ 4.

Za wykonanie pracy eksperci z listy Ekspertów MEN, otrzymają wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł (dwieście  złotych) brutto.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam komisji egzaminacyjnej.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2019
  przez: Monika Harasińska
 • opublikowano:
  03-07-2019 12:35
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  25-09-2020 14:54
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 416
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl