Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 57/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 57/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 521 462,86 zł, w tym dochody bieżące 29 763 215,02 zł; dochody majątkowe 2 758 247,84 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 627 462,86 zł, w tym wydatki bieżące 29 037 559,75 zł; wydatki majątkowe 2 589 903,11 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 751 rozdział 75107 - zwiększenia o kwotę 16 580 zł z tytułu planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 1 900 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- dział 855 rozdział 85502 – zwiększenia o kwotę 4 124 zł z tytułu dotacji na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01008 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie melioracji wodnych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023– przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 751 rozdział 75107 - zwiększenia o kwotę 16 580 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 754 rozdział 75421 – przeniesienia kwoty 60 000 zł z rezerwy Burmistrza (dział 758 rozdział 75818) na zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem epidemii Koronawirus (COVID 19),

-dział 801 rozdział 80101, 80104 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwoty 60 000 zł na realizację zadania pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

-dział 801 rozdział 80148 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Domaszkowie,

- dział 852 rozdział 85214, 85278 – przeniesienia kwoty 11 600 zł pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością wypłaty zasiłków celowych dla pogorzelców z tytułu zdarzenia losowego – pożar budynku w Roztokach,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 1 900 zł na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- dział 855 rozdział 85502 – zwiększenia o kwotę 4 124 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

-dział 900- rozdział 90015, 90025 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego oraz działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody -zarz nr 57.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki -zarz nr 57.xls
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2020
  przez: Agata Ziental
 • opublikowano:
  19-05-2020 14:38
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  01-10-2020 09:38
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 129
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl