Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 61/2020 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 61/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20.04.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 533 109,86 zł, w tym dochody bieżące 29 049 206,0 zł; dochody majątkowe 2 758 247,84 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 639 109,86 zł, w tym wydatki bieżące 29 049 206,75 zł; wydatki majątkowe 2 589 903,11 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85214, 85278–przeniesienia pomiędzy rozdziałami zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.76.2020.EC z tytułu dotacji na pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Roztoki, który miał miejsce w dniu 23 marca 2020 r,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 447 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 11 200 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz 61.xls
XLSzałącznik nr 2- wydatki budżetu gminy - zarz 61.xls
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-04-2020
  przez: Agata Ziental
 • opublikowano:
  19-05-2020 14:41
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  01-10-2020 09:36
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 109
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl