Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 70/2020

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 28 maja 2020 r.

 

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzylesie od 1 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 poz. 17), zarządzam conastępuje:

 

§ 1.

Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzylesie od dnia 1 maja 2020 r. wynosi 685,10 zł miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2020 r..

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

 

 

 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYLESIE OD 1 LIPCA2020 ROKU

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Przedszkole Publiczne

1.

Statystyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę (wg SIO na 30.09.2019 r.)

193

2.

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (posiadające opinię) w przedszkolach prowadzonych przez gminę (wg SIO na 30.09.2019 r.)

0

 

3.

Statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę (wg SIO na30.09.2019 r.)

1

 

4.

Statystyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu (poz. l - poz. 2-3)

192

 

5.

Kwota wydatków bieżących zaplanowana w budżecie gminy na prowadzenie przez gminę przedszkoli w 2020 r.

1 597 126 zł

 

6.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłatyza korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę, stanowiące dochody budżetu gminy

0

 

7.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w przedszkolach prowadzonych przez gminę, stanowiące dochody budżetu gminy

0

 

8.

Suma iloczynów kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami stopniami niepełnosprawności w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach *

18 666,28 zł

9.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli

0

10.

Iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach

0

11.

Iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach

0

12.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art.90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w tych przedszkolach

0

13.

Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli (poz. 5) pomniejszona o wydatki w pozycjach 6 - 12

1 578 459,72 zł

14.

Roczna podstawowa kwota dotacji na dziecko w przedszkolu prowadzonym przez gminę (poz. 13 : poz. 4)

8 221,15 zł

 

* aktualizacja kwoty na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2020 przygotowanej przez MEN

 

Metryczka
 • opublikowano:
  02-06-2020 14:39
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  22-09-2020 13:29
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 143
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl