Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 5/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 stycznia 2022 r.
 

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz § 7 pkt 2 Instrukcji  gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie – Zarządzenie Nr 197/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam limit pogotowia kasowego w kwocie 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych).


§ 2. Pobrany z banku, a nierozdysponowany zapas gotówki (pogotowie kasowe) podlega odprowadzeniu do banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

najpóźniej ostatniego dnia roku kalendarzowego.

 

§ 3. Traci moc Dyspozycja nr 5/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 czerwca 2006 roku, w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

 

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzylesie.

 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK