Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 23/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.01.2022r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 38 088 148 zł, w tym dochody bieżące 29 828 574 zł; dochody majątkowe 8 259 574 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 723 643 zł, w tym wydatki bieżące 29 751 540,74 zł; wydatki majątkowe 12 972 102,26 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 275 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie  bieżącego utrzymania dróg gminnych,

- dział 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie upowszechniania turystyki,

- dział 750 rozdział 75023, 75075, 75095– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Domaszkowie,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 275 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r,

 

- dział 854 rozdział 85415, 85416 -  przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- dział 900 rozdział 90005, 90095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu praz oświetlenia ulicznego,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetuu gminy na 2022 rok - zarz 23.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetuu gminy na 2022 rok - zarz 23.xls