Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 32/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  28.02.2022r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 36 215 809 zł, w tym dochody bieżące 29 964 124 zł; dochody majątkowe 6 251 685 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 743 522 zł, w tym wydatki bieżące 29 863 088,64 zł; wydatki majątkowe 10 880 433,36 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 1300 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” .

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie upowszechniania turystyki,

- dział 750 rozdział 75023, 75095– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 754 rozdział 75412- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80107, 80150 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy,

- dział 851 rozdział  85154 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 1300 zł na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” .

- dział 900 rozdział 90015 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2022 rok - zarz 32.xls (17,71KB)
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2022 rok - zarz 32.xls (59,52KB)