Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 70/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 10 maja 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. Zm.) art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, którego organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu;
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. oświaty.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Międzylesie, dnia 10 maja 2022 r.
 

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 maja 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie,

ul. Kolejowa 10, 57-520 Domaszków,

dla której organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa  w art. 63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w części I pkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w części 1. pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II. Zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły,

2)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzani albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 672.) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16) oświadczenia, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ponadto kandydat może skorzystać ze wzoru oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, a dotyczy oświadczeń wymienionych w pkt 3, 8, 9, 10, 11, 14 i 15.

Składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, składane kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, strony winny być parafowane.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie” w terminie do dnia  2 czerwca 2022 r. (do godz. 15.00) bezpośrednio w sekretariacie (pokój nr 7) Urzędu Miasta i Gminy  w Międzylesiu, Plac Wolności 1. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

W przypadku wysłania oferty pocztą - na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, 57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1 - decyduje data wpływu oferty do UMiG .

Konkurs będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Międzylesie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu.

Zatrudnienie kandydata wyłonionego w wyniku konkursu nastąpi z dniem 1 września 2022 r.

 

 

Międzylesie, dnia 10 maja 2022 r.                                                      Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora

 

 

Klauzula informacyjna w celu zatrudnienia pracownika

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady   (UE)    2016/679 z    dnia    27    kwietnia  2016    r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, tel. 74 812 63 27, e-mail:

2.       Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Pana Marcina Tynda, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lub telefoniczne pod numerem 504 112 162

3.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11  sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

4.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem, którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów powierzenia.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania  i uzupełnienia, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania, Nie posiada Pani/Pan prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także usunięcia danych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych była Pani/Pana zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.       Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem zatrudnienia, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

 

           …………………………………

(czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora

 

 

…………………………………..

(miejscowość, data)

 

Oświadczenie kandydata

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)………………………………………………………………….

 

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………..

 

Obywatelstwo…………………………………………………………………………………………..

 

Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ………………………………....................................

 

…………………………………oświadczam , że:

 

 1. Nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 2. Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 4. Dopełniłem/am  obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i  3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach z organów bezpieczeństwa państwa państw z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm. )1;
 5. Nie byłem /am prawomocnie ukarany /a karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne;
 6. Mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;
 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia  konkursu  na stanowisko  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacji o celu i  sposobach  przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach, która stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

 

……………………………………………..

(czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Oświadczenie wymienione w pkt 4 składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. W przypadku składania oświadczenia przez osoby urodzone            

     1 sierpnia 1972 r. lub później, w pkt 4 należy wpisać „nie dotyczy”.