Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 89/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra, Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U.      z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, w składzie określonym                     w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1 Członkom Komisji Konkursowej nie będącym pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Komisji Konkursowej, o których mowa w ust. 1 składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Międzylesie, dnia 24 maja 2022 r.
 

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 maja 2022 r.

 

 

Komisja dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

 

Skład komisji konkursowej:

 1. Przedstawiciele organu prowadzącego:
  a) Pani Aleksandra Kruk – przewodnicząca komisji,
  b) Pani Monika Harasińska – członek komisji,
  c) Pani Joanna Lubas - członek komisji,
 2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
  a) Pan Mariusz Kałwak – członek komisji,
  b) Pani Jadwiga Warszawa - członek komisji,
  c) Pani Danuta Skrobacka - członek komisji.
 3. Przedstawiciele rady pedagogicznej:
  a) Pani Malwina Wójcik – członek komisji,
  b) Pani Barbara Muskała – członek komisji.
 4. Przedstawiciele rady rodziców:
  a) Pani Beata Pawlik - członek komisji,
  b) Pani Sylwia Gądek - członek komisji.