Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR PRACOWNIKÓW NA BASEN KĄPIELOWY W MIĘDZYLESIU

S.210.3.2013                                                                                                   Załącznik do zarządzenia nr 114 /2013

                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                                                            z dnia 25 czerwca 2013 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza konkurs na wolne stanowiska pracy

na nowo uruchamianym basenie kąpielowym w Międzylesiu

 
I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

 
II. OKREŚLENIE STANOWISK
1.  Kierownik basenu kąpielowego w Międzylesiu

2.  Pracownik administracyjno-gospodarczy na basenie kąpielowym w Międzylesiu

 
1. KIEROWNIK BASENU KAPIELOWEGO
 
A.    Określenie wymagań

       Wymagania niezbędne:

        1) obywatelstwo polskie;

 2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

 3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
      umyślne przestępstwo skarbowe;

 4) brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
      publicznymi;

        5)  nieposzlakowana opinia;
        6)  wykształcenie wyższe;

        7)  co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

        8)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 
       Wymagania dodatkowe:

1)      komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem, kreatywność, kultura

              osobista;

        2)  skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy;

        3)  umiejętność podejmowania decyzji;
        4) dyspozycyjność;

        5) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu
             gminnego (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,

             ustawa o finansach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych);

        6) znajomość przepisów prawa pracy;

        7) umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych;

        7) inne kwalifikacje zawodowe, przydatne na stanowisku kierownika basenu

            kąpielowego.

 
 

    B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika basenu

        1) pełnienie funkcji kierownika basenu kąpielowego,

        2) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji obiektu oraz planowanie rocznych kosztów
             jego funkcjonowania,

        3) opracowywanie projektów regulaminów korzystania z obiektu,

        4) bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem oraz prawidłową i bezpieczną
              eksploatacja basenu, 

        5) nadzór nad utrzymaniem basenu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym,
             p.pożarowym,

        6)  zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej,

        7)  terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych

             materiały, środki chemiczne, środki utrzymania czystości i inne,

        8) odpowiedzialność za gospodarowanie powierzonym mieniem, zabezpieczenie przed
              kradzieżą i zniszczeniem,

        9) odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu,

      10) zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy,

      11) informowanie przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu

            basenu.

C.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

           Praca na  obiekcie basenu kąpielowego w Międzylesiu  w  pełnym  wymiarze czasu   

           pracy, czas  pracy - ośmiogodzinny. Umowa o pracę zawarta będzie na czas określony.

           Praca polegać będzie na pełnieniu nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem 
           basenu. Część pracy wykonywana będzie poza pomieszczeniami biurowymi, na terenie
           basenu, w charakterze nadzoru i obsługi instalacji basenowych (wentylacja,
           ogrzewanie, monitoring, nagłośnienie).

 

2. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY NA BASENIE

KAPIELOWYM
 
A.    Określenie wymagań
         Wymagania niezbędne:
          1) obywatelstwo polskie;

   2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

   3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
        umyślne przestępstwo skarbowe;

          4)  nieposzlakowana opinia;
          5)  wykształcenie minimum średnie;

          6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 
         Wymagania dodatkowe:
1)      komunikatywność, kreatywność, kultura osobista;

         2)  skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy;

         3) dyspozycyjność,

         4) umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,

         5) inne kwalifikacje zawodowe, przydatne na stanowisku pracownika administracyjno-
             gospodarczego

           

     B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika administracyjno-
           gospodarczego

           1) pomoc w prowadzeniu dokumentacji obiektu,

           2) wykonywanie zadań związanych z utrzymywaniem niecek basenowych we

               właściwym stanie technicznym i sanitarnym,

           3) wykonywanie prac porządkowych w zakresie utrzymania w czystości:

             - budynku administracyjnego wraz z zapleczem sanitarnym i przebieralnią,

             - ciągów pieszych, terenów zieleni, placu zabaw, boiska do siatkówki i innych

               elementów znajdujących się w obiekcie,

          4) dzienne ewidencjonowanie oraz nadzór nad dopuszczalną ilością osób

               korzystających z obiektu,

          5) zgłaszanie kierownikowi wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu basenu.

C.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

      Praca na  obiekcie basenu kąpielowego w Międzylesiu w pełnym wymiarze czasu pracy,

      czas  pracy - ośmiogodzinny. Umowa o pracę zawarta będzie na czas określony. Prace

      administracyjno-biurowe będą wykonywane w budynku. Część zadań wykonywana
      będzie poza pomieszczeniami biurowymi, na terenie basenu i polegać będzie na
      wykonywaniu prac  związanych z utrzymaniem porządku i czystości na obiekcie.

 
III.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY DLA OBU STANOWISK

1)      curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,

2)      kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego (obie strony),

3)      dokumenty potwierdzające wykształcenie  (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

4)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

5)      świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy (inne dokumenty według uznania kandydata),

6)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101,  poz.926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.

 

V. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach:
1/ ”Nabór na stanowisko kierownika basenu kąpielowego w Międzylesiu”,

2/„Nabór na pracownika administracyjno-gospodarczego na basenie kąpielowym
     w Międzylesiu”

    - w terminie do 08 lipca 2013 r. w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu).

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla

pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie Aleksandra Kruk  tel. 74 8126 327 lub 74 9126 347.

 
 
                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                          / - /  Tomasz Korczak  


 

Podmiot udostępniający: sekretarz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: A.Kruk
Data wytworzenia: 25-06-2013