Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Międzylesiu

Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Międzylesiu
57-530 Międzylesie ul. B. Chrobrego 2

Dyrektor Janina Mokry
działająca na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzylesia
z dnia 11 grudnia 2002 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Upoważniam
Panią Janinę Mokry
Dyrektora Samorządowego Gimnazjum Nr 1
w Międzylesiu

Do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie majątku komunalnego pozostającego we władaniu Gimnazjum
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do :
1. Kierowania Gimnazjum, w tym w zakresie prowadzenia polityki kadrowej w granicach zatwierdzonego projektu organizacji.
2. Prowadzenia bieżących spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Gimnazjum, utrzymywania go w stanie nie pogorszonym, wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem i w granicach zadań statutowych Gimnazjum.
3. Podejmowania decyzji w sprawach remontów bieżących i ich nadzór.
4. Zawierania umów cywilno- prawnych z zastrzeżeniem uzyskania kontrasygnaty Głównego Księgowego Gimnazjum.
5. Występowania w charakterze zamawiającego w zakresie zamówień publicznych.
Wykonywanie czynności wym. w pkt 1-5 odbywa się w ramach środków
zatwierdzonego planu finansowego Gimnazjum.
6. Zawarcie umów najmu pomieszczeń Gimnazjum wymaga uprzedniego uzgodnienia z Burmistrzem.
Pełnomocnictwa udziela się na czas nieoznaczony, jest ono związane z zajmowanym stanowiskiem Dyrektora i może być odwołane lub zmienione.
Międzylesie dnia 11 grudnia 2002 r. Burmistrz Międzylesia
Tomasz Korczak


Gimnazjum funkcjonuje od 1 września 1999 r.
podstawa działania : Uchwała Nr V/10/99 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia
gimnazjum w Międzylesiu.
zm. Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 3 czerwca 2003 r.

BUDŻET SZKOŁY na 2003 r. – 916,542zł
opr. dnia 23 06.2003 r. Bogusława Trubiłowicz Sekretarz MiG