Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INSTRUKCA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


 

 

 

 

 

INSTRUKCJA

 

BEZPIECZEŃSTWA

PRZECIWPOŻAROWEGO

 

DLA OBIEKTU

 

SAMORZĄDOWEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W

 

DOMASZKOWIE

 

             

 

 

 

Domaszków 2004

 

 

1. ZASADY OGÓLNE.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229 z późniejszymi zmianami), dyrektor szkoły zapewniając ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest
w szczególności:

 

·                przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
           i technologicznych,

·                wyposażyć budynek w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,

·                zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość    ewakuacji,

·                przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,

·                ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej zwana dalej instrukcją określa:

 

  •        potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania,
  •        zasady zapobiegania możliwości powstawania pożaru,
  •        zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
  •        zasady zabezpieczenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
  •        zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,
  •       zasady prowadzenia ewakuacji,
  •       zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony            przeciwpożarowej.

 

            Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWO-TECHNICZNA OBIEKTU.

 

Nazwa obiektu i lokalizacja:

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie ul. Kolejowa 10

 

Wymiary budynku:

powierzchnia kondygnacji podziemnej             456,57 m2

powierzchnia kondygnacji nadziemnych          635,49m2

wysokość                                                             9 m

ilość kondygnacji nadziemnych                         2

 

 

Konstrukcja budynku:

ściany nośne                                                        murowane z cegły czerwonej

 

 

 

stropy                                                                    żelbetowe

ściany działowe                                                   murowane z cegły dziurawki

ściany osłonowe                                                  nie dotyczy

dach                                                                      konstrukcja żelbetowa, pokryty papą

 

Zagospodarowanie budynku:

przeznaczenie pomieszczeń, kondygnacji:
- piwnica:                                                              pomieszczenia magazynowe,            kotłownia wydzielona pożarowo, z                                                         odrębnym
                                                                              wejściem, sala ćwiczeń, archiwum,
                                                                      toalety, sala telewizyjna,

- parter:                                                                 biblioteka,5 sal  lekcyjnych, księgowość,

                                                                      sala integracyjna, pomieszczenia

                                                                      magazynowe – 5,

- I piętro:                                                        pomieszczenia biurowe – 2, sala

                                                                      komputerowa, 5 sal lekcyjnych, pokój

                                                                      nauczycielski, sala gimnastyczna,

                                                                      toalety,

                                                                             

ilość osób niepełnosprawnych:                         nie ma.

 

klatki schodowe:

ilość:                                                                     1

konstrukcja schodów:                                         schody dwubiegowe ze spocznikiem,           żelbetowe,

sposób wydzielenia:                                           klatka schodowa,

urządzenia służące do usuwania
dymu z klatki schodowej:                                    na najwyższej kondygnacji świetlik

 

Instalacje:

elektryczna:                                                          220V na wszystkich kondygnacjach,

                                                                              380V w piwnicy,

ogrzewcza:                                                           centralne ogrzewanie budynku, z 

                                                                       kotłowni obcej (Spółdzielnia

                                                                       Mieszkaniowa w Domaszkowie)

odgromowa:                                                        na całym budynku,

 

Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:

instalacja hydrantowa wewnętrzna:                   prowadzona na parterze i I piętrze

szafki
                                                                      hydrantowe zlokalizowane na każdej
                                                                      kondygnacji, z zaworami hydrantowymi, każda
                                                                      szafka wyposażona w odcinek węża         zakończonego prądownicą,

suche piony (instalacja hydrantowa
nie nawodniona):                                                 nie występują,

 

instalacja sygnalizacji alarmu
pożarowego:                                                        nie występuje,

 

Zaopatrzenie wodne:

sieć hydrantowa zewnętrzna:                       koło Straży Pożarnej
                                                                     zlokalizowany najbliższy hydrant naziemny,

cieki i zbiorniki wodne:                                  nie występują
                                                                    

Drogi pożarowe:                                                 wjazd od frontu budynku szkoły           utwardzony, 

 

 

3. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO  
   ROZPRZESTRZENIANIA.

 

Źródła powstawania pożaru:                             

wady oraz awarie instalacji
i urządzeń elektrycznych:                                    przeciążenia poprzez włączenie dużej          ilości odbiorników energii do                                                             jednego

                                                                      obwodu  elektrycznego,                                       

                                                                             

                                                                             

Możliwości rozprzestrzeniania się pożaru:

W zasadzie rozprzestrzenianie się ognia powinno ograniczyć się tylko do pomieszczenia w  którym powstało zarzewie ognia. Możliwe jest natomiast przenikanie na poszczególne kondygnacje oraz do pomieszczeń dymów i gazów pożarowych poprzez korytarze i klatki schodowe.

 

 

4. ZAPOBIEGANIE MOZLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU.

 

1. Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi, tj.:

- znakować drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,

- utrzymywać drożność poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych (korytarzy  
   i klatek schodowych),

 

Zabrania się:

1) składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
   celom ewakuacji,

2) ustawiania na schodach, korytarzach i w przejściach jakichkolwiek
   przedmiotów utrudniających ewakuację,

3) zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

4) ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych.

 

2. Wywiesić na widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru  oraz wykaz telefonów alarmowych.

 

3. Oznakować zgodnie z Polską Normą:

   - miejsca ustawienia sprzętu gaśniczego,

   - lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego.

 

Uwaga: Zabrania się ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, to jest gaśnic, hydrantów, itp. oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

 

4. Instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym
    z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w 
    szczególności  należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji.

 

5. Urządzenia elektryczne ustawiać na podłożu niepalnym.

 

 

5. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY.

 

5.1. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego

 

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w początkowej fazie ich rozwoju przez użytkowników budynku. Występowanie w obiekcie instalacji hydrantowej wewnętrznej nie powoduje zwolnienia od obowiązku wyposażenia go w podręczny sprzęt gaśniczy.

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady:

1)     sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wyjściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

2)     oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z PN-92/N-01256/01,

3)     do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m,

4)    sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,

5)     odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30m,

 

W obiektach wielokondygnacyjnych o powtarzalnym układzie kondygnacji, sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na poszczególnych piętrach, o ile na to pozwalają warunki.

 

Oprócz podręcznego sprzętu gaśniczego, do gaszenia pożarów przez użytkowników obiektów służy również instalacja hydrantowa wewnętrzna.

 

 

5.2. Zasady użycia sprzętu gaśniczego.

 

Gaśnice proszkowe.

Proszki grupy ABC przeznaczone są do gaszenia pożarów materiałów stałych, cieczy
i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice proszkowe stosuje się tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy stosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.

Sposób użycia gaśnicy proszkowej: wyciągnąć zawleczkę; nacisnąć dźwignię zaworu; skierować strumień środka gaśniczego do ogniska pożaru.

 

Hydranty wewnętrzne.

Hydrant wewnętrzny to urządzenie przeciwpożarowe umieszczone na sieci wodociągowej wewnętrznej, umożliwiającej podanie strumienia wody do ogniska pożaru.

Hydrant wyposażony jest w jeden lub dwa odcinki węża i prądownicę wodną, umieszczone w szafce hydrantowej.

Hydrantów wewnętrznych używa się do gaszenia pożarów grupy A, tj. ciał stałych oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia.

Zabrania się gaszenia wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem.

Uruchamianie hydrantu wewnętrznego: otworzyć szafkę hydrantową; rozwinąć wąż tłoczny; otworzyć zawór hydrantu; skierować strumień wody do ogniska pożaru.

 

  

7. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA.

 

7.1. Zasady alarmowania

1.   1.   każdy kto zauważył pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,
b) Państwowa Straż Pożarną – tel. 998,
c) Dyrektora Szkoły                  - tel. 8132043 lub 609279916

2.   2.   Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać :
a
) gdzie się pali - nazwa obiektu, dokładny adres,
b) co się pali - np. odzież w szatni,
c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne, itp.,
d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.
Uwaga: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę o odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3.   3.   W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:
a) Pogotowie Ratunkowe – tel. 999

b) Policję – tel. 997
c) Pogotowie Energetyczne – tel. 991

 

7.2. Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

1.   1.   Równolegle do zaalarmowania straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.

2.   2.   Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje Dyrektor lub osoba zastępująca go, a w razie ich nieobecności jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły  zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.

3.   3.   Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna:
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,
b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego ( nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),

c) usunąć z miejsca pożaru bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się          tam  materiały palne, wybuchowe, toksyczne a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,
d) nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał  pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować
 szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,
f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć  ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.

 

 

8. ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.

 

 

1. Szkoleniem objęci są wszyscy pracownicy szkoły. Obowiązkiem każdego pracownika jest udział w szkoleniu szkoleniu.

 

2. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego jest dokumentowane zaświadczeniem o odbyciu szkolenia.

 

 

3.   Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie od dnia     01 września 2004 roku.
informację wytworzył(a): Grażyna Ciuba
za treść odpowiada: Grażyna Ciuba
data wytworzenia: 01.09.2004 r.