Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11. ULGI - odraczanie terminów płatności lub rozkładania na raty zapłaty podatków

  

ULGI

Zakres

    Odroczenie terminów płatności lub rozkładania na raty zapłaty podatków

   

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

     1.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatków i opłat lub wniosek o rozłożenie spłaty podatków  w ratach podatnik może składać w sytuacji kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie.

         Wniosek należy składać przed upływem terminu płatności w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty bieżącej raty .Po terminie płatności należy składać wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

          Wnioski składane w ww sprawie na okres powyżej 6 miesięcy podlegają opłacie skarbowej.

     2. Wniosek winien być uzasadniony i zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa w wyznaczonym terminie.

     3.Wniosek bez uzasadnienia a także wniosek nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

     4. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do przedstawienia informacji o pomocy udzielonej im w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy,niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczące wartości otrzymanej pomocy,oraz jej formach i przeznaczeniu.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

     Decyzja.

Termin - czas trwania sprawy

     Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Uwagi

     Podstawą odroczenia terminu płatności lub rozłożenia spłat podatku na raty, jest uznanie przez organ podatkowy , że udzielenie ulgi zabezpieczy ważny interes podatnika.

     Odwołanie od dezyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istote i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniajace to żądanie.

     Do czasu przekazania przez przedsiębiorcę informacji zawartych w pkt 4 nie wszczyna się postepowania w sprawie udzielenia pomocy.

Podstawa prawna

     Art.48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zmianami).    


informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r.