Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A01.ZAŁATWIANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWRCIEM i REJESTRACJĄ MAŁŻE3ŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO - PRAWNYM

 

ZAŁATWIANIE  SPRAW  ZWIĄZANYCH  Z  ZAWRCIEM

I  REJESTRACJĄ  MAŁŻEŃSTWA  ZAWARTEGO  W  FORMIE

WYZNANIOWEJ  ZE SKUTKIEM  CYWILNO-PRAWNYM

 

ZAKRES

      Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracją

      małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem

      cywilno-prawnym.

MIEJSCE  ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8      

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

1.  Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zawierające:

·         Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo

·         Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,

·          pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.

      Dodatkowo:

·          od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

-          odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie-dla rozwiedzionych,

-          odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowców i wdów

·          od nieletnich kobiet:

-          prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie

małżeństwa

·          od cudzoziemców:

-          dokument stwierdzający możność  zawarcia związku  małżeńskiego wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia tego dokumentu,

-          pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie przed Konsulem wg zamieszkania za granicą,

-          dowód tożsamości –paszport z wizą,

·          gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

       -          prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie    

             małżeństwa przez pełnomocnika,

                         -    pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu

                              w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem 

                               poświadczonym notarialnie.

2.        Rejestracja zawartego związku małżeńskiego.

·          zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, dostarczone przez uprawnionego duchownego.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

      Ad1. Zaświadczenie,stwierdzające brak okoliczności  wyłączających zawarcie    małżeństwa

     Ad2.Akt małżeństwa.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

    Ad. 1 Do 3 dni.Ad.2 Dwa tygodnie od daty zawarcia     związku małżeńskiego wyznaniowego.

UWAGI

 Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej – 84,00 zł..

nr konta 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

PODSTAWA PRAWNA

1.        Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. Nr 36 poz.180 z późn. zmianami ).

2.        Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. Nr 9 poz.59  z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r.w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu  prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania  i  zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.136,poz.884  z późn. zmianami). 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003