Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

5. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - Zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Zakres

 

      Zgłaszanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
i zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 

 

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę

 

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości składana przez osoby fizyczne i Deklaracja na podatek od nieruchomości składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru      

 

 

Wynik sprawy - sposób załatwienia

 

 

Wprowadzenie do ewidencji podatników lub wykreślenie z ewidencji podatników     

 

      

 

Uwagi

      

 

     Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,     
- budynki lub ich części     
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.      

 

 

     Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli lub budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje
1 stycznia następującego roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

     Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 

     Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Osoby prawne są obowiązane:

 

-        składać w terminie do 15 stycznia Deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

-        odpowiednio korygować deklaracje w razie wystąpienia zmian, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia

-     wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

Osoby fizyczne są obowiązane:

 

-       składać organowi podatkowemu Informacje w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

    Dla osób fizycznych wysokość podatku od nieruchomości ustala organ podatkowy w drodze decyzji. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:do 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

 

 

Podstawa prawna

       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)

 
 
 
 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2003
  przez: Julita Dudek
 • opublikowano:
  30-12-2003 14:53
  przez: Marek Gliński
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 08:55
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 7154
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl