Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - Zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości (np. kupno, umowa dzierżawy, nabycie spadku itp.) czyli:

 • własność, 
 • posiadanie, 
 • użytkowanie wieczyste, 
 • posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym nastąpiła utrata prawa własności lub posiadania nieruchomości.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby prawne są obowiązane:

 • składać w terminie do 31 stycznia Deklaracje na podatek od nieruchomości DN-1 na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku
 • odpowiednio korygować deklaracje w razie wystąpienia zmian, w terminie14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na konto bankowe gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Osoby fizyczne są obowiązane:

 • składać organowi podatkowemu Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 i w terminie 14 dni od dnia powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

 

    Dla osób fizycznych wysokość podatku od nieruchomości ustala organ podatkowy w drodze decyzji. Podatek jest płatny w ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości lub jej powierzchni, organ podatkowy wydaje decyzję zmieniającą, w której ustala nową wysokość podatku.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Od budynków i budowli, których budowa zakończy się w trakcie roku lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia następnego roku.