Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

8. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - Zgłaszanie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

OBOWIĄZEK PODATKOWY 

 

Ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych

 

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

   Zgłaszanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

 Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Kopia umowy kupna pojazdu (oryginał do wglądu)  
 3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał do wglądu)

 

Wynik sprawy - sposób załatwienia

    Wprowadzenie do ewidencji podatników

 

Uwagi

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:2. Obowiązek podatkowy powstaje:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
  12 ton,
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
  12 ton,
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów równej lub wyższej niż
  12 ton,
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.

 

    - przy nabyciu pojazdu zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu,
w którym środek transportowy został nabyty,
    - przy zakupie pojazdu rejestrowanego po raz  pierwszy - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.

3. Właściciel pojazdu zobowiązany jest :

     1. Składać , w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A,

     2. Odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  zmianę miejsca zamieszkania  lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

     3. Uiszczać podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w kasie urzędu, placówce pocztowej lub w banku w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku z zastrzeżeniami:

jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

            1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest  w dwóch proporcjonalnych ratach w terminie:

          - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

          - do dnia 15 września roku podatkowego - II rata.

            2) od dnia 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

            W przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi, że nie dokonano wpłaty w ustawowym terminie, nie złożono deklaracji mimo ciążącego obowiązku albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji  - organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

            Zobowiązanie z tytułu płatności podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

 

 

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

     Zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych -wygaśnięcie obowiązku
 2. Kopia umowy sprzedaży pojazdu (oryginał do wglądu)  lub
 3. Kopia decyzji o wycofaniu pojazdu z ruchu na stałe (oryginał do wglądu)  lub
 4. Kopia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu)

     Uwagi

     Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został:

- wyrejestrowany

- czasowo wyrejestrowany

- nastąpiło przeniesienie własności pojazdu na inną osobę

 

 Podstawa prawna

    Art. 8- 12 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445
ze zm.)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2003
  przez: Julita Dudek
 • opublikowano:
  30-12-2003 14:50
  przez: Marek Gliński
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 08:59
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 5604
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl