Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 40/2011 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ? dz. 24/2, obręb Szklarnia.

Zarządzenie nr 40/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 16 marca 2011 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. 24/2, obręb Szklarnia.
 
Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLIX/290/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, obręb Szklarnia – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 24/2 o pow. 0,63 ha, KW SW1K/00043824/4, położonej w Szklarni, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 16  marca 2011 r.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
 
 Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 40/2011 z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży – dz. 24/2 obręb Szklarnia.
 
Wykaz nr 6/2011
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Obręb Szklarnia
dz. 24/2
KW SW1K/00043824/4
2.
Powierzchnia nieruchomości
0,63 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Pow. ok. 0,24 ha - 22MN10 - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,
Pow. ok. 0,39 ha - 22R21 i 22R10 -
Teren użytków rolnych – uprawy polowe
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
      69.177 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
28.04.2011 r.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 17.03.2011 r. do dnia 08.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
 

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-03-16