Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 57/2011 z dnia 06.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu położonego w Domaszkowie ul. Międzyleska 27/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie nr 57 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 06 kwietnia 2011 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu położonego w Domaszkowie ul. Międzyleska 27/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości– zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze przetargu, wolny lokal ul. Międzyleska 27/2, w granicach działki nr 809/2 o pow. 525 m2, KW 58132, obręb Domaszków, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Międzylesie, dnia 06 kwietnia 2011 r.
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
   
Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 57/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu położonego w Domaszkowie ul. Międzyleska 27/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Wykaz nr 8/2011a
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
Domaszków
dz. 809/2
KW 58132
2.
Powierzchnia nieruchomości
525 m2
3.
Opis nieruchomości
ul. Międzyleska 27/2,
lokal zlokalizowany na parterze budynku, składa się jednego pomieszczenia – pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 21,40 m2 przeznaczony do remontu, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 6,50%
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan.. Brak dostępu do istniejącego z lokalu komina. WC w częściach wspólnych nieruchomości poza lokalem.
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
4MN7/RM - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
Cena lokalu – 11.200 zł brutto
Cena gruntu -     300 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
20.05.2011 r.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 07.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-04-06