Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 58/2011 z dnia 06.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

 

Zarządzenie nr 58/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 06 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

 
Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r . Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.
zarządzam co następuje:

 
§ 1

 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113 o pow. 5,36 ha, nr 108/3 o pow. 2,56, nr 112 o pow. 2,27 ha - SW1K/00023082/4, oraz nr 108/1 o pow. 2,06 ha, nr 108/2 o pow. 1,82 ha – SW1K/00036349/8, obręb Gniewoszów, wykazanych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 06 kwietnia 2011 r.

 Burmistrz Tomasz Korczak

 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 58/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

  
Wykaz nr 8 /2011

 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Obręb Gniewoszów
dz. 113, 108/3, 108/1, 108/2
KW SW1K/00023082/4 i SW1K/00036349/8
2.
Powierzchnia nieruchomości
dz. 113- 5,36 ha, dz. 108/3 - 2,56 ha, dz. 108/1- 2,06 ha, dz. 108/2 - 1,82 ha
3.
Opis nieruchomości
Działki niezabudowane
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
dz. nr 108/1 i 108/2 - tereny projektowanych lasów i zadrzewień;
dz. nr 108/3 - teren użytków rolnych, uprawy polowe;
dz. nr 113 - teren lasów i zadrzewień, teren projektowanych lasów i zadrzewień, tereny użytków rolnych – uprawy polowe
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
270.334 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
20.05.2011 r.

 

  Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j.

od dnia 07.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie

internetowej www.miedzylesie.pl.


 

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126

327 wew. 14).

 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 58/2011 z dnia 06 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w granicach działek nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

 

 
Wykaz nr 9/2011

 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Obręb Gniewoszów
dz. 112
SW1K/00023082/4
2.
Powierzchnia nieruchomości
2,27 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
W części 7R5 - Tereny użytków rolnych, uprawy polowe,
W części 7MN2/RM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
212.000 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
20.05.2011 r.

 
 Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j.

od dnia 07.04.2011 r. do dnia 29.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie

internetowej www.miedzylesie.pl.


 

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126

327 wew. 14).


 
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-04-06
Metryczka
  • opublikowano:
    07-04-2011 07:42
    przez: Marek Gliński
  • zmodyfikowano:
    07-04-2011 07:43
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl