Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 89/2011 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu położonego w Kamieńczyku 29/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 89 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 04 maja 2011 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu położonego w Kamieńczyku 29/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie innymi niż lokale mieszkalne i budynki jednorodzinne – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze przetargu, wolny lokal Kamieńczyk 29/3, w granicach działki nr 101/2 o pow. 0,12 ha, KW 61849, obręb Kamieńczyk, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 04 maja 2011 r.
 
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
  
 
Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 89/2011 z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu położonego w Kamieńczyku 29/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Wykaz nr 12/2011
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
Kamieńczyk
dz. 101/2
KW 61849
2.
Powierzchnia nieruchomości
0,12 ha
3.
Opis nieruchomości
Kamieńczyk 29/3,
lokal położony na parterze budynku, składa się z dwóch pomieszczeń wraz z przynależną piwnicą (kotłownią) o łącznej powierzchni 58,25 m2, przeznaczony do remontu, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 3680/10000.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan. oraz centralne ogrzewanie. WC poza lokalem.
Dostępność komunikacyjna do budynku bardzo dobra, nieruchomość położona jest bezpośrednio do drogi asfaltowej powiatowej przebiegającej wzdłuż całej miejscowości.
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
11MN4 - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
Cena lokalu – 35.200 zł brutto
Cena gruntu - 4.600 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
17.06.2011 r.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 06.05.2011 r. do dnia 27.05.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-05-04